REGULATIONS OF CHINESE CHESS GTV
Ngày đăng: 02/03/2022

Rules - Regulations
1. Regulations on information collection and storage.
2. Regulations on the use of information from the account

3. Regulations on deleting user data
4. Regulations on words used.
5. Regulations on member registration, password and confidentiality.

Quy định Tượng kỳ GTV
Ngày đăng: 10/06/2021

Các quy định mà kỳ thủ đồng ý và buộc phải tuân theo khi tham gia Tượng Kỳ. Nếu bạn thấy tài khoản nào vi phạm quy định dưới xin hãy gửi thông tin vào trang Tượng Kỳ để admin xử lý.

Lên trên Xem thêm